Kantoorgebouw 'Dreesz' Brugstraat 11 7607 XJ Almelo
Tevens kunt u ons bezoeken op de volgende locaties:
Kantoor Goor Rubensstraat 1 7471 HX Goor
Kantoor Ommen Schurinkstraat 23 7731 GC Ommen
Stichting Beheer Derdengelden VZKH: NL78 INGB 0006 5309 84

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van de maatschap Van Zutphen Kant. De maatschap is gevestigd te Almelo en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76089649.

 1. TOEPASSINGSGEBIED
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, opdracht en overeenkomst die wordt verleend aan de maatschap Van Zutphen Kant, hierna te noemen: ‘de maatschap’, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. 
  2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij de maatschap werkzaam is (als partner of in dienstverband) die door de maatschap wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten de maatschap aansprakelijk is of kan zijn. 
  3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hiermee uitdrukkelijk uitgesloten.


 2. DE OPDRACHT
  1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door de maatschap. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 
  2. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is de maatschap vrij om te bepalen welke van haar partners of personeelsleden bij de uitvoering van de opdrachten worden ingeschakeld.


 3. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de maatschap afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, eventueel vermeerderd met het bedrag van het toepasselijke eigen risico van de maatschap.
  2. Indien en voor zover de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat en partijen tussen partijen vaststaat dat de maatschap aansprakelijk is voor eventuele schade, is de aansprakelijkheid van de maatschap beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever in het desbetreffende jaar als vergoeding voor de werkzaamheden van de maatschap heeft betaald, met een maximum van
    € 10.000,00. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van de maatschap eveneens beperkt tot maximaal € 10.000,00.
  3. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien de maatschap niet binnen een (1) jaar nadat de betreffende werkzaamheden door de maatschap zijn verricht, van de aanspraak per aangetekende brief in kennis is gesteld.


 4. INSCHAKELEN VAN DERDEN
  1. Indien ten behoeve van de uitvoering van opdrachten gebruik dient te worden gemaakt van de diensten van derden, komen de kosten van deze derden ten laste van de opdrachtgever. De maatschap is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of fouten van deze derden. De maatschap zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en, indien mogelijk, voorafgaand overleg plegen met de opdrachtgever.


 5. TARIEF EN DECLARATIE
  1. De door de maatschap verrichte werkzaamheden worden maandelijks bij wege van tussentijdse declaratie aan de opdrachtgever doorbelast op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting.
  2. De maatschap is gerechtigd om het overeengekomen tarief periodiek aan te passen. De maatschap heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar getekende kostenvergoeding te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen de maatschap enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het uurtarief en/of voormelde kostenvergoeding. 
  3. De maatschap is gerechtigd op ieder moment, zowel voorafgaand aan als tijdens haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
  4. Betaling van (tussentijdse) declaraties dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Uitsluitend betaling op een van de ten name van de maatschap gestelde bank- en/of girorekeningen leidt tot kwijting van de opdrachtgever. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en over het openstaande bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
  5. Indien een opdrachtgever in gebreke blijft met de voldoening van enige declaratie of een voorschot, is de maatschap toegestaan – na voorafgaande aankondiging – haar werkzaamheden niet aan te vangen dan wel op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden. Tevens zijn dan alle vorderingen van de maatschap op de opdrachtgever opeisbaar, ook indien de betalingstermijn nog niet geheel mocht zijn verstreken. Alle kosten die samenhangen met de invordering van het nog openstaande bedrag komen voor rekening van de opdrachtgever./li>


 6. AANSPRAKELIJKHEID
  1. De aansprakelijkheid van de maatschap voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheids-verzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
  2. In het geval om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt op basis van de hiervoor genoemde verzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de maatschap in het betreffende dossier aan honorarium in rekening heeft gebracht en door de opdrachtgever is betaald. Daarbij geldt tevens dat de aanspraak in alle gevallen is beperkt tot een bedrag van € 10.000,00.
  3. Alle vorderingsrechten daaronder begrepen vorderingen tot betaling van schadevergoeding of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens de maatschap of de werknemers van de maatschap, ter zake van door dezen verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval een (1) jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten, de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van de maatschap voor die schade, of bevoegdheden.

 7. VERNIETIGING DOSSIERS/DIVERSE ONDERWERPEN
  1. Nadat een door de maatschap uitgevoerde opdracht is beëindigd, zal het dossier dat in verband met de opdracht is aangemaakt, gedurende een termijn van zeven jaar worden bewaard, waarna de maatschap het recht heeft het dossier te vernietigen.
  2. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
  3. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen de maatschap en de opdrachtgever eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
  4. Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd. 
  5. De maatschap is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

 8. GESCHILLEN
  1. Indien opdrachtgever een klacht over de dienstverlening van de maatschap heeft, dient hij deze binnen twaalf maanden nadat de betreffende werkzaamheden zijn verricht schriftelijk bij de maatschap in te dienen.
  2. Indien de klacht niet naar tevredenheid van opdrachtgever wordt opgelost, dient opdrachtgever binnen twaalf maanden na de schriftelijke reactie van de maatschap zijn klacht aanhangig te maken: 
   1. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is, niet handelend in het kader van de uitoefening van zijn beroep/bedrijf, en de klacht van onbepaalde waarde is of met een maximum van
     € 10.000,00, bij de Geschillencommissie Advocatuur (“de geschillencommissie”) voor een bindend advies of bij de bevoegde Nederlandse rechter (zie slotartikel van deze algemene voorwaarden). Van een bindend advies kan alleen sprake zijn indien opdrachtgever het bedrag gelijk aan eventuele niet betaalde declaraties onder de geschillencommissie heeft gestort. Indien opdrachtgever aan deze laatste voorwaarde niet voldoet, dan is op de incasso van de openstaande bedragen arbitrage van toepassing;
   2. Voor opdrachtgevers die niet onder a. vallen, geldt dat geschillen van onbepaalde waarde of met een maximum tot € 10.000,00 uitsluitend bij wijze van arbitrage kunnen worden voorgelegd aan de geschillencommissie.
    1. De geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur zoals dat op het moment van indienen van de klacht van toepassing is. 
    2. De geschillencommissie oordeelt met uitsluiting van de rechter. Tegen de uitspraak van de geschillencommissie staat geen hoger beroep open. 
    3. Indien opdrachtgever bevoegd is te kiezen voor de Nederlandse rechter, of indien de geschillen-commissie niet bevoegd is, dan is de rechtbank Overijssel, locatie Almelo, bij uitsluiting bevoegd.


  3. Op de tussen de maatschap en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op eventuele ter uitvoering daarvan gesloten nadere overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
   1. Tenzij arbitrage of een bindend advies schriftelijk is overeengekomen, zullen geschillen uit genoemde overeenkomsten uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar de maatschap gevestigd is. Niettemin heeft de maatschap het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de opdrachtgever. 
   2. De maatschap is statutair gevestigd in Almelo en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 76089649. Deze algemene voorwaarden zijn geplaatst op de website van de maatschap (www.vzkh.nl).