Kantoorgebouw 'Dreesz' Brugstraat 11 7607 XJ Almelo
Tevens kunt u ons bezoeken op de volgende locaties:
Kantoor Goor Rubensstraat 1 7471 HX Goor
Kantoor Ommen Schurinkstraat 23 7731 GC Ommen
Stichting Beheer Derdengelden VZKH: NL78 INGB 0006 5309 84

Algemene Voorwaarden Hollema Advocatuur

Algemene voorwaarden van de eenmanszaak Hollema advocatuur. Hollema advocatuur is gevestigd te Ommen en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71379355.

 

 1. TOEPASSINGSGEBIED
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, opdracht en overeenkomst die wordt verleend aan Hollema advocatuur, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
  2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Hollema advocatuur werkzaam is (als partner of in dienstverband) die door de Hollema advocatuur wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Hollema advocatuur aansprakelijk is of kan zijn.
  3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hiermee uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. 2. DE OPDRACHT
  1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Hollema advocatuur. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is Hollema advocatuur vrij om te bepalen welke van haar partners of personeelsleden bij de uitvoering van de opdrachten worden ingeschakeld.
    
 2. INSCHAKELEN VAN DERDEN

  Indien ten behoeve van de uitvoering van opdrachten gebruik dient te worden gemaakt van de diensten van derden, komen de kosten van deze derden ten laste van de opdrachtgever. Hollema advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of fouten van deze derden. Hollema advocatuur zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en, indien mogelijk, voorafgaand overleg plegen met de opdrachtgever.

 

 1. TARIEF EN DECLARATIE
  1. De door Hollema advocatuur verrichte werkzaamheden worden maandelijks bij wege van tussentijdse declaratie aan de opdrachtgever doorbelast op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting.
  2. Hollema advocatuur is gerechtigd om het overeengekomen tarief periodiek aan te passen. Hollema advocatuur heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar getekende kostenvergoeding te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Hollema advocatuur enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het uurtarief en/of voormelde kostenvergoeding.
  3. Hollema advocatuur is gerechtigd op ieder moment, zowel voorafgaand aan als tijdens haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
  4. Betaling van (tussentijdse) declaraties dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Uitsluitend betaling op een van de ten name van Hollema advocatuur gestelde bank- en/of girorekening leidt tot kwijting van de opdrachtgever. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en over het openstaande bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
  5. Indien een opdrachtgever in gebreke blijft met de voldoening van enige declaratie of een voorschot, is Hollema advocatuur toegestaan – na voorafgaande aankondiging – haar werkzaamheden niet aan te vangen dan wel op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden. Tevens zijn dan alle vorderingen van Hollema advocatuur op de opdrachtgever opeisbaar, ook indien de betalingstermijn nog niet geheel mocht zijn verstreken. Alle kosten die samenhangen met de invordering van het nog openstaande bedrag komen voor rekening van de opdrachtgever.
    
 2. AANSPRAKELIJKHEID
  1. De aansprakelijkheid van Hollema advocatuur voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
  2. In het geval om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt op basis van de hiervoor genoemde verzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Hollema advocatuur in het betreffende dossier aan honorarium in rekening heeft gebracht en door de opdrachtgever is betaald. Daarbij geldt tevens dat de aanspraak in alle gevallen is beperkt tot een bedrag van € 10.000,00.
  3. Alle vorderingsrechten daaronder begrepen vorderingen tot betaling van schadevergoeding of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Hollema advocatuur of de werknemers van Hollema advocatuur, ter zake van door dezen verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval een (1) jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten, de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Hollema advocatuur voor die schade, of bevoegdheden.
    
 3. VERNIETIGING DOSSIERS/DIVERSE ONDERWERPEN
  1. Nadat een door Hollema advocatuur uitgevoerde opdracht is beëindigd, zal het dossier dat in verband met de opdracht is aangemaakt, gedurende een termijn van zeven jaar worden bewaard, waarna Hollema advocatuur het recht heeft het dossier te vernietigen.
  2. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
  3. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Hollema advocatuur en de opdrachtgever eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
  4. Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.
  5. Hollema advocatuur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.
    
 4. GESCHILLEN
  1. Indien opdrachtgever een klacht over de dienstverlening van Hollema advocatuur heeft, dient hij deze binnen twaalf maanden nadat de betreffende werkzaamheden zijn verricht schriftelijk bij Hollema advocatuur in te dienen.
  2. Indien de klacht niet naar tevredenheid van opdrachtgever wordt opgelost, dient opdrachtgever binnen twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Hollema advocatuur zijn klacht aanhangig te maken:
   1. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is, niet handelend in het kader van de uitoefening van zijn beroep/bedrijf, en de klacht van onbepaalde waarde is of met een maximum van € 10.000,00, bij de Geschillencommissie Advocatuur (“de geschillencommissie”) voor een bindend advies of bij de bevoegde Nederlandse rechter (zie slotartikel van deze algemene voorwaarden). Van een bindend advies kan alleen sprake zijn indien opdrachtgever het bedrag gelijk aan eventuele niet betaalde declaraties onder de geschillencommissie heeft gestort. Indien opdrachtgever aan deze laatste voorwaarde niet voldoet, dan is op de incasso van de openstaande bedragen arbitrage van toepassing;
   2. Voor opdrachtgevers die niet onder a. vallen, geldt dat geschillen van onbepaalde waarde of met een maximum tot € 10.000,00 uitsluitend bij wijze van arbitrage kunnen worden voorgelegd aan de geschillencommissie.
    1. De geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur zoals dat op het moment van indienen van de klacht van toepassing is.
    2. De geschillencommissie oordeelt met uitsluiting van de rechter. Tegen de uitspraak van de geschillencommissie staat geen hoger beroep open.
    3. Indien opdrachtgever bevoegd is te kiezen voor de Nederlandse rechter, of indien de geschillencommissie niet bevoegd is, dan is de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, bij uitsluiting bevoegd.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT
  1. Op de tussen Hollema advocatuur en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op eventuele ter uitvoering daarvan gesloten nadere overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. Tenzij arbitrage of een bindend advies schriftelijk is overeengekomen, zullen geschillen uit genoemde overeenkomsten uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Hollema advocatuur gevestigd is. Niettemin heeft Hollema advocatuur het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de opdrachtgever.
  3. Hollema advocatuur is gevestigd in Ommen en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 71379355. Deze algemene voorwaarden zijn geplaatst op de website van Hollema advocatuur (www.vzkh.nl).