Kantoorgebouw 'Dreesz' Brugstraat 11 7607 XJ Almelo
Tevens kunt u ons bezoeken op de volgende locaties:
Kantoor Goor Rubensstraat 1 7471 HX Goor
Kantoor Ommen Schurinkstraat 23 7731 GC Ommen
Stichting Beheer Derdengelden VZKH: NL78 INGB 0006 5309 84

Klachten- en geschillenregeling

VZKH neemt deel aan de Klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
  1. De klachtenregeling van VZKH is de door VZKH gehanteerde procedure voor de behandeling van klachten van haar opdrachtgevers over de dienstverlening door een advocaat van VZKH.

  2. Wanneer VZKH er niet in slaagt klachten van een opdrachtgever over de dienstverlening door een advocaat van VZKH met behulp van deze klachtenregeling tot een voor die opdrachtgever aanvaardbare oplossing te brengen, kan die opdrachtgever de klachten binnen twaalf maanden na schriftelijke afhandeling daarvan voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur (hierna: de Geschillencommissie).

  3. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening door een advocaat van VZKH, inclusief alle geschillen over betwiste en/of onbetaald gebleven declaraties van VZKH, worden op verzoek van de opdrachtgever en/of van VZKH beslecht door de Geschillencommissie overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur (hierna: het Reglement).

    Heeft het geschil betrekking op een opdracht van een particuliere opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in een bindend advies, tenzij de opdrachtgever binnen een maand na de afhandeling van de klacht door VZKH de gewone rechter wendt. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op die incasso arbitrage van toepassing. Indien het geschil een opdracht van een zakelijke opdrachtgever betreft, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

  4. Onder particuliere opdrachtgever wordt voor de toepassing van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur verstaan de opdrachtgever die een natuurlijk persoon en dus niet een rechtspersoon is en die bij het geven van de opdracht aan VZKH niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder zakelijke opdrachtgever wordt voor de toepassing van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur verstaan de opdrachtgever die niet een particuliere opdrachtgever is volgens de hiervoor gegeven definitie.

  5. De klachtenfunctionaris van VZKH is Dick Kant, bereikbaar via [email protected] of per post/telefoon: Stationsstraat 11, 7606 GX Almelo, tel. 0546-898262.