Kantoorgebouw 'Dreesz' Brugstraat 11 7607 XJ Almelo
Tevens kunt u ons bezoeken op de volgende locaties:
Kantoor Goor Rubensstraat 1 7471 HX Goor
Kantoor Ommen Schurinkstraat 23 7731 GC Ommen
Stichting Beheer Derdengelden VZKH: NL78 INGB 0006 5309 84

PRIVACYVERKLARING

MET BETREKKING TOT DE WEBSITE EN DE JURIDISCHE DIENSTVERLENING

Hieronder wordt toegelicht hoe Van Zutphen Kant Hollema advocaten (hierna: VZKH) omgaat met privacy zodra gebruik wordt maakt van onze website vzkh.nl en van onze juridische dienstverlening. Uitgelegd wordt waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat daarmee wordt gedaan, hoe wij deze worden beveiligd en ook wat uw rechten dienaangaande zijn. Met ‘persoonsgegevens’ wordt bedoeld: alle informatie die (direct dan wel indirect) is te herleiden is tot een natuurlijke persoon, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, IP-adres of IBAN.
 

VZKH vindt het belangrijk zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. VZKH behandelt de verstrekte persoonlijke informatie vertrouwelijk.

 Samengevat houdt deze privacyverklaring in dat de verstrekte persoonsgegevens:

  • Slechts worden gebruikt voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld;
  • Alleen worden verwerkt als VZKH daarvoor een rechtsgrond heeft;
  • Niet met anderen worden gedeeld, tenzij hierna anders aangegeven;
  • Zorgvuldig worden beveiligd.


Wanneer u vragen hebt die niet in deze privacyverklaring worden beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer u klachten hebt over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neemt u dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar [email protected], door ons een brief te sturen of door telefonisch contact met ons te nemen.


Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op de website (https://vzkh.nl) en op de juridische dienstverlening van Van Zutphen Kant Hollema advocaten. 


1. Verwerkingsdoeleinden

VZKH verwerkt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij VZKH u hierover (voor zover wettelijk toegestaan) voorafgaand aan de verwerking of bij de verkrijging van de persoonsgegevens heeft geïnformeerd en een rechtsgrond aan de betreffende verwerking ten grondslag ligt. De doelen van het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

  1. u te kunnen informeren over onze (juridische) diensten en onze website en de daarmee samenhangende wijzigingen en updates;
  2. juridische diensten aan u te verlenen en te blijven verlenen; daaronder wordt begrepen: adviseren en het verlenen van bijstand in procedures;
  3. contact met u op te kunnen nemen en te onderhouden nadat u contact met ons kantoor hebt gezocht, per telefoon, e-mail, of anderszins;
  4. om de website te onderhouden (waarbij onder meer uw IP-adres wordt verwerkt);
  5. het ondernemen van acties naar aanleiding van door ons gestuurde facturen.

Daarnaast verwerkt VZKH bepaalde persoonsgegevens in het kader van het gebruik van cookies. Meer informatie over de betreffende persoonsgegevens en de doelen van de verwerking daarvan met behulp van cookies vindt u in onze cookieverklaring.

VZKH zal uw persoonsgegevens niet verder verwerken dan noodzakelijk is voor verwerkelijking van deze doeleinden.

2. Rechtsgronden

2.1 Noodzakelijk in kader van de uitvoering van de overeenkomst met VZKH

VZKH verwerkt uw persoonsgegevens met name omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met het kantoor sluit met betrekking tot onze (juridische) dienstverlening. Zonder deze persoonsgegevens is VZKH niet in staat om (juridische) diensten te kunnen verlenen en aan de verplichtingen van de met u gesloten overeenkomst te voldoen. Indien u de noodzakelijke persoonsgegevens niet aan VZKH verstrekt, kan zij geen overeenkomst met u sluiten.

2.2 Wettelijke verplichting

Daarnaast verwerkt VZKH soms persoonsgegevens omdat het kantoor dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is het kantoor verplicht bepaalde informatie vast te leggen. Zonder de persoonsgegevens die dan worden verwerkt is het kantoor niet in staat te voldoen aan deze wettelijke verplichtingen. 

2.3 Gerechtvaardigd belang 

Een deel van uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van de gerechtvaardigde belangen van VZKH. Dit is het geval bij de verwerking van uw IP-adres bij bezoek van de website vzkh.nl, waarbij het voor VZKH van belang is kwaliteit en efficiëntie van deze website te onderhouden. Uw persoonsgegevens worden ook op grond van gerechtvaardigd belang verwerkt indien via de website een vraag wordt gesteld of een verzoek wordt gedaan om contact met u op te nemen. Maakt u aanspraak op uw rechten uit de GDPR/AVG, dan kunnen wij u vragen om aanvullende gegevens. Het is in dat geval van belang voor VZKH om uw identiteit te bevestigen.

Sommige persoonsgegevens worden verwerkt op grond van de gerechtvaardigde belangen van VZKH, in elk geval waar het betreft de verwerking van persoonsgegevens van (medewerkers van) organisaties waarmee wij een overeenkomst sluiten. Daarbij is het belang voor VZKH om de overeengekomen diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen en de normale bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren. Gedacht kan daarbij bijvoorbeeld worden om de namen van (contactpersonen bij) opdrachtgevers op te slaan in een bepaald dossier. 

2.4 Toestemming

Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt in het kader van marketingdoeleinden. Dat gebeurt dan op basis van door u verleende toestemming, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een deel van de cookies op de website van VZKH. U hebt altijd het recht uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens in te trekken. Daarmee wordt echter geen afbreuk gedaan aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens op grond van de toestemming die u hebt gegeven, voordat u deze hebt ingetrokken. Het intrekken van toestemming voor de verschillende verwerkingen is mogelijk door het aanpassen van uw instellingen op de cookieverklaringspagina.

3. Ontvangers

Alleen degenen binnen VZKH waarvan het strikt noodzakelijk is dat zij uw persoonsgegevens ontvangen, krijgen ook toegang tot uw persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld de personen aan wie u berichten adresseert. Werknemers van VZKH, alsmede de derden waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. VZKH legt deze verplichting op aan verwerkers die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten, door het sluiten van een verwerkersovereenkomst.

VZKH verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om van onze website gebruik te kunnen maken, voor het uitvoeren van de overeengekomen juridische dienstverlening (en diensten die daarmee samenhangen) of indien u dit verzoekt, dan wel wettelijke verplicht is. In dat kader verstrekt VZKH uw persoonsgegevens aan het bedrijf dat de hosting verleent, op de servers waarvan VZKH de persoonsgegevens opslaat, de website vzkh.nl wordt gehost en gegevens en data worden opgeslagen.

Voor het geval dit voor de dienstverlening aan u noodzakelijk is of op basis van wettelijke verplichtingen vereist is verstrekt VZKH uw persoonsgegevens aan het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, adviescolleges, de belastingdienst, de raad voor rechtsbijstand, rechtbanken, gerechtshoven, uw wederpartij en samenwerkingspartners. Daarnaast stelt VZKH persoonsgegevens aan derden ter beschikking als dat noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel.


4. Bewaartermijnen

VZKH bewaart uw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan noodzakelijk is voor het gebruik van de website of voor het verlenen van de aan u als opdrachtgever verleende diensten, tenzij de wet een langere bewaartermijn voorschrijft of uw persoonsgegevens op basis van de wet en voor een nieuw doel langer verwerkt mogen worden. De persoonsgegevens die u met behulp van e-mail of contactformulier verstrekt worden bijvoorbeeld bewaard zolang dat nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling van uw verzoek. Persoonsgegevens die voor de belastingdienst van belang zijn (zoals persoonsgegevens in facturen) worden door VZKH bewaard - voor zover dat nodig is – op grond van de wet (de AWR) gedurende zeven jaar.

Stukken die in het kader van een door u aan VZKH verstrekte opdracht ter hand worden gesteld worden in beginsel gedurende vijf jaar bewaard. Als er duidelijke aanwijzingen zijn dat VZKH of een daarvan deel uitmakende onderneming aansprakelijk kan worden gesteld, zullen uw persoonsgegevens maximaal twintig jaar worden bewaard. Daarnaast worden in een zaak gewezen vonnissen (en persoonsgegevens die daarmee samenhangen) maximaal twintig jaar bewaard, in verband met mogelijke executie van die vonnissen. Zodra geen gebruik meer wordt gemaakt van de diensten van VZKH en het niet meer verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren, worden uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd.

Zodra u geen gebruik maakt van de website of de diensten van VZKH en er geen verplichtingen meer zijn om de persoonsgegevens langer te bewaren, worden uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd.

5. Beveiliging

VZKH zorgt ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen om uw persoonsgegevens over het internet te verzenden. De persoonsgegevens worden daarnaast bijvoorbeeld opgeslagen en verwerkt in een gecertificeerd datacentrum en afgeschermd van zoekmachines.

6. Bezoek website en cookies

Wanneer de website van VZKH wordt bezocht worden de technische kenmerken van dat bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal twaalf maanden bewaard.

Daarnaast worden via de website van VZKH cookies geplaatst. Hoofdzakelijk zijn dit cookies voor Google Analytics. VZKH verwijst daarvoor naar de cookieverklaring.

7. Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt het recht bij VZKH een verzoek in te dienen inzage te krijgen welke van uw persoonsgegevens door VZKH worden verwerkt. Indien u vindt dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens, te rectificeren, te verwijderen of kunt u een verzoek indienen om de verwerking van uw persoonsgegeven te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan uzelf of een derde.

U hebt daarnaast het recht om bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens dat plaatsvindt op grond van het gerechtvaardigde belang van VZKH, omdat daarvoor redenen zijn vanwege met uw specifieke situatie.

VZKH zal dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek niet of nog niet kan worden uitgevoerd.

U kunt uw verzoek of bezwaar sturen aan [email protected] of gebruik maken van de andere contactgegevens van het kantoor.

8. Klachten

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot de wijze waarop VZKH met uw persoonsgegevens omgaat (omdat u bijvoorbeeld meent dat VZKH uw persoonsgegevens verwerkt in strijd met wet).


9. Verwerkingsverantwoordelijken en adresgegevens

De maatschap Van Zutphen Kant en Hollema advocatuur zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevensverwerking in het kader van deze website en de juridische dienstverlening ingevolge de met hen gesloten overeenkomsten van opdracht. Zij zijn te beschouwen als verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de GDPR/AVG.

Maatschap Van Zutphen Kant (KvK ****)

Hollema advocatuur (KvK ****)

Stationsstraat 11

7607 GX Almelo

T. 0546-898262

F. 0547-200001